Vedtekter

Bedrifter og frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskapet kan opptas som medlemmer i Innovasjon Gardermoen.

Virksomheter som faller utenom kravet til ordinært medlemsskap kan tegne seg som assosierte medlemmer.
§ 1.  Navn;
Organisasjonens navn er Innovasjon Gardermoen

§ 2.  Formål;
Organisasjonen skal som en frittstående sammenslutning arbeide for å legge til rette for utvikling og foredling av næringslivet i regionen. Gjennom fokus på verdiskapning og kompetanseutvikling skal organisasjonen arbeide for å gjøre regionen attraktiv for både næringslivet og befolkningen.

Organisasjonen skal være et viktig kontaktpunkt for næringslivet i regionen, herunder å være et viktig bindeledd mellom det private og det offentlige.

Gjennom å gi medlemmene tilgang til relevant informasjon og tverrfaglig kontaktledd, skal organisasjonen være et koordinerende og idèfremmende organ som organiserer informasjonskanaler, møteplasser og utviklingsprosjekter.

Organisasjonen kan påta seg prosjektoppgaver, spesialoppdrag og sekretariatsfunksjoner for private og offentlige aktører med relevans til bedrifts-, nærings-, og lokal-/regionalutvikling.

§ 3.  Medlemmer;
Bedrifter og frittstående offentlige eide bedrifter kan opptas som medlemmer. Virksomheter som faller utenom kravet til ordinært medlemskap kan tegne seg som assosierte medlemmer.
Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, og kan ikke velges til styret eller andre verv som representerer organisasjonen utad. Opptak som medlem eller assosiert medlem skal godkjennes av styret.

§ 4.  Drifts- og grunnkapital;
Organisasjonens driftskapital baseres på en årlig serviceavgift fra medlemmer og assosierte medlemmer, innmeldingsavgift, utviklingsbidrag fra offentlige og private aktører, inntekter fra aktiviteter, arrangementer, seminarer, godtgjørelse for tjenester ytet til eksterne aktører og inntekter fra prosjektarbeid.

Grunnkapitalen skal til enhver tid utgjøre minimum kr 100.000,- med tillegg av økonomiske forpliktelser organisasjonen måtte ha utover dette. Grunnkapitalen dannes ved at det årlig planlegges med overskudd på driften, frem til nødvendig grunnkapital er på plass. Satsene for årlig serviceavgift og innmeldingsavgift fastsettes av årsmøtet.
 
§ 5.  Årsmøtet;
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Alle medlemmer har møterett ved innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt. Leder av styret leder årsmøtet. Årsmøtet innkalles med minst 1 – en - måneds varsel. Med innkallingen skal det følge dagsorden. De øvrige dokumenter skal være medlemmene i hende senest syv dager før årsmøtet.

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 – to – uker før årsmøtet. I fall styret bestemmer annerledes, skal det redegjøres for forholdet på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det skal bare behandle saker som er oppført på dagsordenen.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars og behandler.

1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne saker, saker fremlagt av styret
4. Handlingsplan
5. Styrehonorarets størrelse
6. Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter
7. Valg av styre
8. Valg av revisor, - fastsettelse av honorar
9. Utnevnelse av representant(er) til valgkomité etter innstilling fra styret

Etter innstilling fra valgkomiteen velges;
Styremedlemmene for to år av gangen, slik at leder samt to medlemmer velges i årstall som slutter med partall og nestleder samt ett styremedlem velges i årstall som    slutter med ulike tall
  -To varamedlemmer til styret for ett år
 - Forøvrig til tillitsverv for den resterende valgperiode der det har oppstått ledighet

§ 6.  Styret og daglig ledelse;
Styret skal bestå av 5 medlemmer valgt for to år av gangen slik at tilnærmet halvparten av medlemmene velges hvert år. Dessuten velges det 2 varamedlemmer for ett år av gangen.

Styrerepresentantene bør bransjemessig gjenspeile medlemsmassen. Styrets leder innkaller til styremøte etter behov, og med minst åtte dagers varsel. Om de finner det påkrevet, kan to styremedlemmer forlange at det avholdes styremøte innen fjorten dager. Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall, og styreleders stemme (styrets nestleder i dennes fravær) avgjør utslaget ved stemmelikhet.

Styret iverksetter de tiltak som anses nødvendig for å ivareta organisasjonens formål og oppgaver. Styret tilsetter den nødvendige administrasjon som er ansvarlig for den daglige drift.

§ 7.  Valgkomiteen;
Representant(er) til valgkomiteen utnevnes av styret på årsmøtet og består av tre medlemmer, hvorav ett utnevnes hvert år.
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Den avgir innstilling til årsmøtet.

§ 8.  Utmelding;
Utmelding skjer skriftlig til styret og gjelder fra årets utgang. Utmeldinger i årets fjerde kvartal betaler årsavgift tilsvarende seks måneder i det påfølgende år. Utmelding medfører ikke tilbakebetaling av innbetalt innmeldingsavgift.

§ 9. Endring av eller tillegg til vedtektene;
Endringer av eller tillegg til vedtektene besluttes av årsmøtet med totredels flertall blant fremmøtte medlemmer.

Oppløsning av organisasjonen kan vedtas med to tredels flertall av årsmøtet, og må bekreftes av et ekstraordinært årsmøte med to tredels flertall blant fremmøtte medlemmer etter to måneder.Årsmøtet i Innovasjon Gardermoen
13 mars 2013 - revidert 28 mai 2020