Sirkulærøkonomi

Innovasjon Gardermoen har tatt et initiativ og fasiliterer et faglig bedriftsnettverk innen sirkulærøkonomi for offentlige og private aktører, Romerike sirkulærøkonomiske nettverk.
 
I første fase vil vi kartlegge avfallsstrømmer som vil kunne gi en god oversikt og danne et grunnlag over hvor og hvordan man kan industrialisere, hva man bør investere i, og hvor det kan finnes nye verdikjeder og forretnings-ideer.

Hovedmålet er å utvikle samarbeidet mellom offentlige og private aktører innen sirkulærøkonomi i regionen, for å kunne skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder og bidra aktivt og kraftsamlende med å nå klima- og miljømålene innen 2030.

Vi har allerede mer enn 10 bedrifter med i nettverket, og vi arbeider for å forsterke bidraget til det grønne skiftet. Vi ønsker å skape grunnlag for nye produkter/tjenester som en følge av kartlegging av avfallsstrømmene og se om det kan skapes marked nærmest mulig den sirkulære kjeden.

Målet er å skape grunnlag for økning av antall arbeidsplasser i eksisterende næringsliv, og nye arbeidsplasser som en følge av optimalisering av avfallsstrømmer og nye verdikjeder. Kartleggingen og analysen av denne vil kunne danne grunnlag for to nye forretningsmuligheter det kan jobbes videre med.

Med en fersk rapport fra FNs klimapanel er det viktigere enn noen gang med et tettere samarbeid og hardere arbeide for å nå de klimamålene vi er forpliktet til å nå. Noe av hensikten med Romerike sirkulærøkonomiske nettverk er å bidra til å oppnå mer enn vi klarer hver for oss. FNs bærekraftmål nummer 17 ligger til grunn: Samarbeid.