Strategisk Næringsplan Gardermoregionen

Innovasjon Gardermoen har hatt prosjektledelsen for utarbeidelse av en strategisk næringsplan i Gardermoregionen.
 
Det var et politisk vedtak i de seks kommunene i Gardermoregionen om å utarbeide en felles strategisk næringsplan. Gardermoen regionale interkommunale politiske råd (regionrådet), Viken fylkeskommune, og næringsforeningene i kommunene har samarbeidet med Innovasjon Gardermoen om å gjennomføre dette prosjektet.

Det har vært og er behov for å jobbe strategisk med næringsutvikling i regionen, og skape bedre samarbeid i næringsarbeidet på tvers av kommunegrensene.

Samarbeid regionalt, kan bidra til mer verdiskaping. Synliggjøring av hvordan en strategi, på tvers av kommunegrensene, kan skape merverdi og kraft har vært en viktig del av arbeidet. Et annet av hovedarbeidsområdene er forankring. Dette gjelder både i kommunene og i bedrifter/næringsliv. Målet er at dette arbeidet bidrar til bygging av større tillit og dermed en plattform for varig samarbeid. Det er relativt få nettverk- og næringsklynger i regionen. Det kan skyldes at det i liten grad er tatt initiativ fra bedriftene selv eller innovasjonsmiljøer for å skape disse. Det må antas at et økt fokus på å etablere flere nettverk og klynger vil ha en positiv effekt på å skape flere arbeidsplasser og også andre typer arbeidsplasser.

Første fase av den strategiske næringsplanen ble ferdig og vedtatt av regionrådet i januar2020. Det har vært jobbet ut ifra en plattform med hovedsatsingsområder som har vært grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet. Det er et ønske at dette skal være en dynamisk plan, som har mulighet for rullering av prioriteringer. I handlingsprogrammet er man i tillegg til mål og tiltak, tydelig på rollene i oppfølgingen.

Den strategiske næringsplanen og handlingsprogrammet i denne skal tydeliggjøre kommunenes og regionens arbeid, og gi retning innen næringsutvikling. Gjennom arbeidet med handlingsprogrammet ønsker man å spisse næringsutviklingsarbeidet og skape grobunn og initiativ til flere nettverk, klynger og annet samarbeid for å kunne skape flere arbeidsplasser og tilføre regionen ny type næring og mer kompetanse. Ved å være mer målrettet på forankrede satsingsområder, antar man at dette gir effekt på næringsområder hvor samskaping kan bidra til ny type vekst i hele Romerikes-regionen.

Siden mars 2020 har arbeidsregionen vært sterkt påvirket av koronapandemien, og i arbeidet har man også sett på omstilling av eksisterende arbeidsliv.  Hvordan kan man erstatte arbeidsplasser som har gått tapt med nye, og ta hensyn til læring av følgende under koronapandemien.  Hvordan man kan bruke dette på en positiv måte i det videre arbeidet?

Den strategiske næringsplanens forprosjekt ble vedtatt i januar 2020, og handlingsprogrammet ble vedtatt i april 2021. Regionrådet jobber nå med hvordan de skal ta planen videre, og få på plass rollefordeling og økonomi.