Styret i Innovasjon Gardermoen

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer valgt for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten av medlemmene velges hvert år. Dessuten velges det 2 varamedlemmer for ett år av gangen.

Styret iverksetter de tiltak som anses nødvendig for å ivareta organisasjonens formål og oppgaver. Styret tilsetter den nødvendige administrasjon som er ansvarlig for den daglige drift.

Styrets leder innkaller til styremøte etter behov, og med minst åtte dagers varsel. Om de finner det påkrevet, kan to styremedlemmer forlange at det avholdes styremøte innen fjorten dager. Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall, og styreleders stemme (styrets nestleder i dennes fravær) avgjør utslaget ved stemmelikhet.

Styrets medlemmer

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.