Finansiering

Finansiering

Å skaffe tilveie nødvendige økonomiske midler til å dekke startkostnader og driften den første tiden er kritisk for etableringsprosessen.

Tilskuddportalen

Det finnes 1.400 ulike ordninger norske virksomheter kan søke på. Mer enn 150 kommuner, næringsselskap, kunnskapsparker og høgere utdanningsinstitusjoner abonnerer på Tilskuddsportalen. Den hjelper dem til å holde oversikt og kontroll over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger. Les mer om Tilskuddsportalen her

Etablererstipend

Dette er et stipend fra Innovasjon Norge som kan innvilges personer som skal utvikle og etablere egen bedrift. Etablererstipend gis hovedsakelig til enkeltpersoner, men kan også gis til foretak i etablererfasen. Etablererstipendordningen gjelder for alle næringer, unntatt offentlig virksomhet. Landbruk har et eget etablererstipend, BU-stipend. Etableringer som representerer noe nytt i regional, nasjonal og/eller internasjonal sammenheng, er høyest prioritert.

Etablererstipend kan innvilges i to faser; en utviklingsfase og en etableringsfase. Det kan ikke søkes om stipend til begge fasene samtidig. Det kan innvilges stipend inntil kr 400 000,- pr. etablering (samlet for utviklings- og etableringsfasen). Stipendbeløpet utmåles ut fra en skjønnsmessig vurdering av søknaden (bl.a. ut fra etableringens størrelse, nyskapingsgrad, potensiale og risiko), og kan utgjøre inntil 75 % av godkjente kostnader.

Stipend til etableringsfasen kan brukes til delvis dekning av kostnader som naturlig påløper i denne fasen, for eksempel egen lønn (det tas hensyn til annen inntekt/dagpenger/trygd), konsulentbistand, fadderordninger og andre oppfølgingstiltak, kortere kurs (direkte relatert til bedriftsetableringen), mindre fysiske investeringer og ekstraordinære kostnader knyttet til oppstarting av virksomheten.

Søknad kan sendes elektronisk ved å registrere deg som bruker på Innovasjon Norge sine nettsider.

Mer info: www.innovasjonnorge.no/Finansiering

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)

Formålet med BU- midlene er å fremme næringsutvikling på bygdene i tilknytning til landbruket ved å medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter.

Les mer om ordningen her:
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tillegg-landbruk-bedriftsutvikling/#.U-m_Dfl_uN0

Inkubatorstipend

Dette stipendet fra Innovasjon Norge er for nyetableringer lokalisert i godkjente inkubatorer. Les mer under http://www.innovasjonnorge.no/no/Finansiering/

Kommunale tilskuddsordninger

Noen kommuner gir etablerertilskudd til oppstart av bedrifter. Kontakt kommunen der du vil starte virksomhet for informasjon.

Utskrift

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.
Ok Nei
Abonner på nyhetsbrev